Условия за уебсайта

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на фирма Проинтегра ООД, наричан по-долу „уебсайт“ или само „сайт“, Вие декларирате, че желаете да ползвате сайта, че сте запознати с настоящите условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате долупосочените условия за ползване, моля не използвайте уебсайта.

 

1. Запазена марка

“Meteobot” и графичният му знак представляват регистрирана търговска марка, собственост на Проинтегра ООД (наричано по-долу „Проинтегра“).

 

2. Условия за достъпност на сайта на Meteobot

Потребителят съзнава, че Проинтегра не поема никаква отговорност относно непрекъснатия достъп до този уеб-сайт.
(a) Проинтегра си запазва изключителното право по своя собствена преценка да променя, ограничава или премахва сайта или който и да е от материалите на него. Във връзка с това Проинтегра няма задължението да отчита специфичните потребности на който и да е потребител;
(б) Проинтегра си запазва правото по своя собствена преценка да откаже на всеки потребител достъп до сайта или до част от него без предупреждение;
(в) Отказът от страна на Проинтегра от която и да е от разпоредбите в настоящето споразумение, е обвързващ само в случаите на писмено оформено изявление, подписано от надлежно упълномощения представител на организацията.

 

3. Авторски права

Този сайт съдържа материали, обект на авторско право и сродните му права, търговски марки и друга защитена с особено право на собственост информация, включително, но не само текст, софтуер, снимки и графики. Проинтегра е едноличен собственик или лицензополучател на съдържащите се в сайта материали и притежава всички права върху интелектуалната собственост, права за ползване и други вещни права върху тях. Всички права върху собствените материали са изрично запазени. Забранява се на потребителите да продават, копират, променят, възпроизвеждат, публикуват, зареждат, предават или разпространяват под каквато и да било форма целия или части от материала, собственост на Проинтегра, без изричното писмено разрешение на собственика, с изключение на случаите на създаване на резервно копие на съдържанието на сайта единствено с цел лично ползване и без да се заличава индикаторът за произход на информацията.

 

4. Линкове / Съдържание и материали на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се експлоатират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Проинтегра няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 

5. Правила за използване на пароли и отговорности

Единствено потребителят носи отговорност за обезпечаване на сигурността на всякакви пароли и избягване на злоупотреба с пароли, които е получил за използване в сайта. В случай, че потребителят открие, че неговата парола е била непреднамерено разкрита на неуправомощен потребител и/или трета страна или че има опасност от злоупотреба с пароли, потребителят трябва незабавно да извести Проинтегра. Тогава Проинтегра ще вземе мерки за блокиране на съответната парола. Въпреки казаното по-горе обаче, Проинтегра няма да носи отговорност по никакви споразумения, граждански правонарушения или по силата на елементи от теорията на правото, които могат да бъдат сметнати за приложими, за никакви щети, причинени от злоупотребата с лични пароли, освен ако тази злоупотреба не е причинена от умисъл или груба небрежност на служител на Проинтегра или на трета страна, действащи от името на Проинтегра. Освен това, Проинтегра си запазва правото по всяко време и без да посочва конкретни причини да прекрати или ограничи правото на потребителя за достъп до защитената с парола част на сайта чрез блокиране на неговия потребителски акаунт.

 

6. E-mail абонамент

С регистрирането си за маркетингови съобщения, потребителите заявяват желанието си да ползват услугата “E-mail абонамент”, с което да получават информация за важни новини и промоции относно оборудването, софтуера и услугите, предлагани от Проинтегра. Информацията се предоставя във вида, в „който е” и „когато е налична” и може да бъде предоставяна с намалена честота или временно да бъде спирана. Проинтегра изрично си запазва правото по всяко време да преустанови временно или да прекрати потребителския абонамент за услугата без предварително уведомление или даване на обяснение. Всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права върху представяното в услугата “E-mail абонамент” съдържание са запазени и принадлежат на Проинтегра. Потребителите могат по всяко време да прекратят ползването на услугата “E-mail абонамент” като изберат опцията „Отписване“ в края на e-mail съобщението.

 

7. Ограничения на отговорността

Използването на сайта е изцяло на Ваш риск. Нито Проинтегра, нито негови служители, управители, агенти или други страни, участващи в създаването, експлоатацията или предоставянето на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, предизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна хипотеза, дори ако е имало предупреждение за такива вреди. Ограниченията на отговорността са приложими до степента, позволена от приложимото законодателство.

 

8. Политика за поверителност и „бисквитки“

Ние уважаваме поверителността на личната ви информация и се отнасяме сериозно към защитата на Вашите данни. Данните се съхраняват и обработват единствено в съответствие с нашата Политика за поверителност. Сайтът използва „бисквитки“ с цел оптимизация на предоставяните услуги. Допълнителна информация за „бисквитките“ можете да намерите също и в Политиката за поверителност.

 

9. Юрисдикция и приложимо законодателство

Тези условия за ползване и вашето използване на сайта се уреждат от законодателството на Република България. Всички неуредени с настоящите условия въпроси се уреждат от приложимите норми на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от тези условия или свързани с тях, включително, но не само спорове, произтичащи или свързани с тълкуването, валидността, изпълнението или прекратяването, както и споровете, свързани с допълване на празноти в тях или привеждането им в съответствие с новоустановени обстоятелства, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

 

10. Информация за контакт

Ако имате въпроси във връзка с тези условия за уебсайта, моля свържете се с нас на:

 

Проинтегра ООД

Варна 9009, България

ул. Тодор Пенев 2

Тел.: +359 896 959628

info@meteobot.com

 

 

В сила от: 1 юли 2017 г.