Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на оборудване, софтуер и услуги „Meteobot

 

Доставчикът предоставя Оборудване и Софтуер под търговската марка „Meteobot“, както и свързани с тях Услуги, на Клиенти при условията, описани настоящите Общи условия за ползване на Оборудване, Софтуер и Услуги „Meteobot“ (наричани по-долу “Общи условия”). Общите условия се прилагат само за бизнес Клиенти и за доставки с изпълнение на територията на Република България. В случай, че сте потребител, моля свържете се с нас на info@meteobot.com, за да ви предложим индивидуално споразумение.

Моля, прочетете внимателно Общите условия и ако сте съгласни с тях, отбележете съгласието си чрез отбелязване в поле „Приемам Общите условия“ и натискане на съответния бутон за поръчка. След изразяване на съгласието по посочения начин се счита, че сте запознати и сте приели Общите условия и се задължавате да ги спазвате. Общите условия представляват договор между Клиента и Доставчика с предмет, както е посочен по-долу.

1.    Определения

 1. Оборудване – метеостанции Meteobot®, включително компоненти, резервни части и аксесоари за тях;
 2. Софтуер – мобилното приложение Meteobot®, както е налично в Google Play or Apple AppStore;
 3. Услуги – услуги, свързани с Оборудването и/или Софтуера, като например данни в реално време, исторически данни, прогноза за времето, известия, софтуерна актуализация, техническа поддръжка и др.;
 4. Клиент – бизнес клиент, който използва Оборудване, Софтуер и Услуги на територията на България в собствената си търговска дейност, а не за препродажба, отдаване под наем, лизинг или други търговски дейности;
 5. Доставчик – Проинтегра ООД, със седалище и адрес на управление България, гр. Варна, ул. Тодор Пенев 2, дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България под ЕИК: 175443523, ИН по ДДС: BG175443523, тел.: 0896 95 96 28, e-mail: info@meteobot.com.

2.    Предмет

Настоящите Общи условия уреждат начина, по който Доставчикът:

 1. Доставя Оборудване;
 2. Предоставя услуги по гаранционен и извънгаранционен сервиз на Оборудването;
 3. Предоставя право за ползване на Софтуер;
 4. Извършва трансфер и съхранение на данни от Оборудването;
 5. Предоставя услуги по техническа поддръжка и актуализация на Софтуера.

3.    Спецификация на Оборудването

 1. Съгласно Общите условия, Доставчикът доставя, срещу заплащане, Оборудване с функционалности, описани на meteobot.com;
 2. Конкретната конфигурация на Оборудването, доставяно на Клиента, се описва в документа(-ите) за продажба;
 3. Оборудването е новопроизведено, напълно функциониращо и преминало качествен контрол, преди да бъде доставено.

4.    Доставка

 1. Доставчикът доставя Оборудването за своя сметка и с избран от него куриер до адрес на Клиента на територията на Република България. Клиентът може, за своя сметка, да поръча друг вид транспорт.
 2. Срокът на доставка е до три работни дни. За някои малки населени места, срокът може да бъде до седем работни дни.
 3. Доставчикът доставя Оборудването в подходяща опаковка, която обезпечава пристигането на Оборудването в производствен вид и годно за употреба, при условие че са спазени изискванията за транспортиране и товаро-разтоварни дейности, обозначени на опаковката.
 4. Доставката не включва дейности по въвеждане в експлоатация (напр. инсталация, настройка и др.) на Оборудването. За тези дейности страните могат да се договорят допълнително.
 5. Доставката включва застраховка на Оборудването по време на транспорта за сметка на Доставчика на територията на Република България. Рискът от случайното погиване или повреждане на Оборудването преминава върху Клиента от момента, в който Оборудването му бъде предадено от куриера.

5.    Получаване

 1. В момента на получаване на Оборудването, Клиентът следва да го провери за видими дефекти в присъствие на куриера или упълномощен представител на Доставчика.
 2. Ако Клиентът не открие видими дефекти или не го провери за такива, Оборудването се счита за прието, освен за скрити дефекти (такива, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед).
 3. Ако Клиентът открие дефект в момента на приемането, той трябва да върне Оборудването на куриера или на представителя на Доставчика, като може да иска обратно цената или доставяне на Оборудване без недостатъци. В случай на скрити дефекти правата на Клиента по предходното изречение се запазват, ако той незабавно уведоми Доставчика за открития недостатък.

6.    Гаранция

 1. Доставчикът осигурява 24-месечна гаранция на Оборудването, считано от датата на фактурата за продажба.
 2. Гаранцията покрива случаите, при които Оборудването е използвано съгласно Ръководството за потребителя.
 3. Гаранцията не покрива неизправности, възникнали вследствие на неправилно съхранение, транспорт, опаковка, товаро-разтоварни дейности, инсталация, експлоатация или поддръжка, неподходящо приложение или употреба, злоупотреба, модификация, инсталация на части или компоненти, незакупени от Доставчика, неоторизиран сервиз, умишлено увреждане, природни явления или бедствия, повреди от животни, вандализъм, кражба, както и други неизправности, които не са по вина на Доставчика.

7.    Гаранционен сервиз

 1. В случай на дефект в Оборудването, Клиентът следва да изпрати заявка за сервиз, включваща снимки на дефектиралия компонент и на серийния номер, на: tech@meteobot.com.
 2. В срок до 3 работни дни след получаване на заявката за сервиз, Доставчикът информира Клиента дали дефектът се покрива от гаранцията или не.
 3. Ако дефектът се покрива от гаранцията, Доставчикът го отстранява дистанционно, ако това е технически възможно.
 4. Ако това не е технически възможно, Доставчикът изпраща за своя сметка на Клиента нова част от същия вид или информира Клиента да демонтира дефектиралата част, съгласно Ръководството за потребителя, и да я изпрати на Доставчика в оригиналната й опаковка с куриер, осигурен от Доставчика. Доставчикът отстранява дефекта в срок до 10 работни дни след получаването на частта и я изпраща обратно на Клиента за своя сметка.
 5. Транспортните разходи са за сметка на Доставчика само в рамките на територията на Република България.

8.    Извънгаранционен сервиз

Ако дефект в Оборудването се дължи на причина, която не се покрива от гаранцията, или е възникнал след изтичане на гаранцията, Клиентът има право на извънгаранционен сервиз. Доставчикът извършва извънгаранционен сервиз, след като е уведомил Клиента за цената на ремонта и е получил писмено потвърждение от Клиента за извършването му. Tранспортните разходи са за сметка на Клиента.

9.    Право за ползване на Софтуер

 1. Съгласно настоящите Общи условия, Доставчикът предоставя на Клиента неизключително, непрехвърлимо и ограничено право за използване на Софтуера за определен срок, уговорен между страните в съответствие с настоящите Общи условия чрез предоставянето на потребителски акаунт(-и) за достъп до Софтуера.
 2. Всички функции на Софтуера са описани на meteobot.com.
 3. Един Клиент може да използва един потребителски акаунт на до три устройства.

10.          Цени и начин на плащане

 1. Доставчикът публикува актуалните цени за доставяното от него Оборудване и Услуги на meteobot.com.
 2. Клиентът може да заплати Оборудване или Услуги по банков път.
 3. Цените са без ДДС. Всички банкови такси и комисионни за превода са за сметка на Клиента.
 4. Доставчикът издава фактура в петдневен срок от получаване на плащането по банков път.
 5. Доставчикът си запазва правото да променя цените като публикува новите цени на meteobot.com.
 6. Изменение на цената на предплатена Услуга не засяга правата на Клиент, който вече е заплатил такава Услуга.
 7. За Услуги, предоставени през почивни дни, цените са с 50% по-високи от обявените на meteobot.com. За Услуги, предоставени през официални празници, цените са с 75% по-високи от обявените на www.meteobot.com.
 8. Насрещни вземания могат да се прихващат само с писменото съгласие на двете страни.

11.          Поръчка. Сключване на договора

 1. Клиентът може да направи поръчка за закупуване на Оборудване или Услуги от Доставчика чрез формата за поръчки на meteobot.com или чрез приемане на направена от упълномощен представител на Доставчика проформа фактура. При извършване на поръчката Клиентът следва да предостави имена, данни за издаване на фактура, адрес, на който да бъде доставено Оборудването и електронна поща (e-mail) за кореспонденция. С натискането на бутона „Поръчай“ или с извършване на плащане по проформа фактурата, Клиентът потвърждава вида и количеството на поръчаните артикули и се съгласява с настоящите Общи условия. В случай, че поръчката е направена през формата за поръчки на www.meteobot.com, Доставчикът издава проформа фактура, съдържаща поръчаните артикули, тяхната единична цена, количество, стойност, отстъпка (ако има), срок на доставка, избраният от Клиента начин на плащане и банкова сметка на Доставчика (ако е приложимо).
 2. Срокът за доставка започва да тече след получаване на плащането от Доставчика.
 3. Чрез отбелязване в полето „Приемам Общите условия“ и натискане на бутона „Поръчай“, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен на meteobot.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 4. Преди натискане на бутона „Поръчай“ Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за поръчка.
 5. При получаване на поръчка през интернет страницата meteobot.com Доставчикът незабавно потвърждава поръчката на Клиента и получаването на съгласието му като изпраща съобщение на посочената от Клиента електронна поща заедно с документ за продажба (проформа фактура). С потвърждаването на поръчката, между Клиента и Доставчика възникват договорни отношения.
 6. Договорът се сключва на български език.
 7. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява, че комуникацията с него може да бъде осъществявана и чрез изпращане на електронни съобщения на посочения от него имейл.
 8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 9. Страна по договора с Доставчика е Клиентът съгласно данните, предоставени при поръчката.
 10. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Доставчика и Клиента, освен ако друго не е индивидуално уговорено. В случай на противоречие между Общите условия и отделни писмени договорки, предимство имат отделните писмени договорки.

 

12.          Достъп до Данни от Оборудване и Услуги

 1. За да ползва Данни от Оборудване и/или други Услуги, Клиентът следва да инсталира Софтуера от Google Play или App Store на свое мобилно устройство и да въведе своя e-mail адрес. На този е-mail адрес Клиентът получава код за активация на своя потребителски акаунт. Ако е закупил Оборудване и/или Услуги, Клиентът въвежда в Софтуера сериен номер и/или PIN-код, които е получил заедно с тях, след което получава достъп до данните от Оборудването и/или до Услугите.
 2. Ако Клиентът смени своето мобилно устройство, той може да активира потребителския си акаунт на ново устройство като използва същия e-mail адрес.
 3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своя потребителски акаунт, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването му.

13.          Споделяне на данни

 1. При закупуване на ново Оборудване и абонамент със споделяне на данни Клиентът участва в обща земеделска метеомрежа. Под „Данни от Оборудване“ се разбират данните, подавани от сензорите, с които е снабдено Оборудването, такива като (но не изчерпателно): количество на валеж, температура на почвата, влажност на почвата, скорост на вятъра, посока на вятъра, температура на въздуха, влажност на въздуха, атмосферно налягане, листна влажност, дата и час, напрежение на батерията, напрежение на слънчевия панел. Данните от Оборудване не са лични данни. Клиентът няма право да споделя данни от Оборудване, което не е негова собственост.
 2. Чрез включване в земеделска метеомрежа и споделяне на Данни от Оборудване Клиентът има възможност да реализира максимални ползи от Оборудването и Софтуера, като например ползване на данни от съседно Оборудване, известия за разпространение на болести в района на Клиента и др.
 3. В случай, че Клиентът закупи абонамент със споделяне на данни, той изрично се съгласява по силата на настоящите Общи условия, че Данните от Оборудването, както и всички бази данни, създадени от тях, стават изключителна собственост на Доставчика. Авторското право върху всички бази данни, създадени от Данните от Оборудването, принадлежи на Доставчика. Доставчикът има право да се разпорежда, използва, възпроизвежда и разпространява споделените Данни от Оборудването и бази данни, включително да ги предоставя за използване от трети страни, без да дължи възнаграждение на Клиента за това.
 4. В случай, че Клиентът не желае да участва в метеомрежата и не желае да споделя Данните от Оборудването, той има възможност да избере абонамент без споделяне на данни. При закупуване на този абонамент Данните от Оборудването, генерирани през периода на абонамента, и базите данни, създадени от тях, стават изключителна собственост на Клиента и той има право да се разпорежда, използва, възпроизвежда и разпространява данните от своето Оборудване и базите данни, включително да ги предоставя за използване от трети страни, без да дължи възнаграждение на Доставчика за това.
 5. За избягване на съмнение, в случай, че след изтичане на абонамент без споделяне на данни Клиентът продължи да използва Софтуера, без да поднови този абонамент, Данните от Оборудването и създадените от тях бази данни в периода без абонамент са собственост на Доставчика.

14.          Техническа поддръжка

 1. Техническата поддръжка включва консултации по ползване на Оборудването, Софтуера и Услугите – по телефон или e-mail – всеки работен ден от 09:00-18:00 часа.
 2. На Клиенти, заплатили абонамент, Доставчикът предоставя техническа поддръжка без допълнително заплащане.
 3. На Клиенти, които не са заплатили абонамент, Доставчикът предоставя техническа поддръжка при авансово заплащане на цена от 50 лева без ДДС за започнат час.

15.          Трансфер на данни

 1. Доставчикът доставя Оборудването с инсталирана SIM карта за данни и SMS за трансфер на данни от Оборудването до сървърa на Meteobot®, в случай, че Клиентът е заплатил абонамент.
 2. Клиентът няма право да се разпорежда със SIM картата, включително да я деинсталира или да я използва за друго предназначение, освен за Оборудването, закупено от Доставчика. Ако Клиентът наруши това условие, Доставчикът си запазва правото да деактивира SIM картата, без да дължи компенсация за това.

16.          Достъп и съхранение на данни

 1. Клиентът се съгласява, че, за да използва Оборудването, Софтуера и Услугите, свързани с тях, е необходимо Доставчикът да има достъп до данни от Оборудването, да ги съхранява и обработва. Подробна информация относно целите на съхраняването, обработването и достъпа до данните е предоставена в Политиката за поверителност. Клиентът има възможност по всяко време да откаже на Доставчика съхраняването, достъпа или обработката на данните с имейл на info@meteobot.com. При отказ на Клиента по предходното изречение Доставчикът се освобождава от задълженията си да предоставя функции на Софтуера и Услуги, за които са необходими достъп, съхранение или обработка на данни.
 2. Доставчикът се съгласява да съхранява на свои сървъри за определен период данните от Оборудването, закупено от Kлиента. Периодът на съхранение на данните зависи от това дали Клиентът ползва абонамент или не. С абонамент данните се съхраняват за минимум 10 години, а без абонамент – за 3 месеца.
 3. Клиентът има възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните данни.
 4. Настоящият член 6 не се прилага за лични данни, които се обработват и съхраняват от Доставчика в съответствие с условията на Политиката за поверителност и приложимото законодателство за защита на личните данни.

17.          Изправност на Софтуера

Доставчикът осигурява изправност на Софтуера и сървърите, на които се съхраняват данните, минимум през 99% от времето, изчислено на месечна база. В случай, че Доставчикът наруши това свое задължение, Клиентът има право да поиска връщане на част от абонамента, пропорционално на времето, през което Софтуерът е бил неизправен.

18.          Обновяване на Софтуера и Оборудването

 1. Доставчикът актуализира Софтуера като добавя нови функционалности и/или поправя грешки, ако такива възникнат, минимум четири пъти годишно. При извършването на актуализации са възможни краткотрайни прекъсвания в работата на Софтуера, за които Доставчикът ще положи разумни усилия да известява Клиента предварително. Тези прекъсвания не отменят задължението на Доставчика да осигурява изправност минимум през 99% от времето.
 2. Доставчикът си запазва правото да променя съществуващите технически параметри на Оборудването, Софтуера и/или Услугите, както и да добавя нови параметри, спрямо обявените на meteobot.com, при положение, че тези промени и обновления водят до усъвършенстване на Оборудването, Софтуера и/или Услугите.
 3. Доставчикът не се задължава да изпраща уведомления за отстраняване на грешки или други модификации на Оборудването или Софтуера, в случай, че те:
 • Не засягат изправността им;
 • Са свързани с подобряване на сигурността им или
 • Се изискват по силата на закон или подзаконов нормативен акт, съдебно нареждане или друго правно или договорно задължение.

19.          Абонамент

 1. При поръчка на ново Оборудване от Доставчика, първоначалният абонамент със или без споделяне на Данни не е включен в цената на Оборудването и се закупува отделно. Абонаментът е за срок от една година. Цените на двата вида абонамент са описани на meteobot.com.
 2. След изтичането на първоначалния абонамент, Клиентът може да го поднови за нов годишен период. Ако Клиентът не желае да поднови абонамента, той може да ползва Услуги и функции на Софтуера при условията без абонамент.
 3. Абонаментът е непрехвърлим.
Услуга С абонамент Без абонамент
Данни от Оборудването в реално време + + (ограничено)
Исторически данни мин. 10 години
Агрономически показатели мин. 10 години
Прогноза за времето +
Агрометеорологична история +
Метеорологични известия +
Актуализации на Софтуера + +
SIM карта за пренос на данни и SMS +
Техническа поддръжка + 50 лева / час

20.          Продукти и услуги от трети страни

 1. Доставчикът може да предоставя на Клиента продукти и/или услуги от трети страни като например картов софтуер, сателитни снимки, геолокация, прогноза за времето, известия за болести и др.
 2. Продуктите и/или услугите от трети страни се предоставят според условията на съответната трета страна.
 3. Предоставяйки тези продукти и/или услуги, Доставчикът гарантира, че е извършил нужните тестове, за да се увери във високата им надеждност, изправност и бързо действие, но не носи отговорност за тях.

21.          Инфраструктура

За да използва Оборудването, Софтуера и Услугите и осигури нормалното им функциониране съгласно настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да осигури на Доставчика нужното съдействие и да предоставя необходимата информация и ресурси, включително:

 1. Подходящи условия за експлоатация на Оборудването, съгласно описаното в Ръководството за потребителя;
 2. Стълб (напр. метална тръба) за инсталация на Оборудването, съгласно описаното в Ръководството за потребителя;
 3. Наличие на покритие от мобилен оператор на мястото на инсталация;
 4. Мобилно устройство с операционна система Android, версия 5 (или по-висока) или iOS версия 10 (или по-висока), на което да работи Софтуера;
 5. Интернет свързаност на мобилното устройство;
 6. Потребителски акаунт в Google Play или App Store за изтегляне и актуализация на мобилни приложения.

22.          Инсталация и експлоатация

Клиентът се съгласява да инсталира Оборудването по начина, описан в Ръководството за потребителя, освен ако Клиентът и Доставчикът не са уговорили друго. Клиентът се съгласява да спазва изискванията за съхранение, транспорт, опаковка, товаро-разтоварни дейности, инсталация, експлоатация, поддръжка и приложение, описани в Ръководството за потребителя.

23.          Кореспонденция

Клиентът известява Доставчика за възникнали проблеми при работа с Оборудването, Софтуера или Услугите като изпраща подробно описание на e-mail адрес tech@meteobot.com или чрез контактната форма на www.meteobot.com. Доставчикът известява Клиента чрез публикуване на съобщения на www.meteobot.com или чрез изпращане на съобщения на електронната поща или телефонния номер, посочени от Клиента при направена от него поръчка.

24.          Интелектуална собственост и права

 1. Права на интелектуална собственост (наричани „Права на ИС“) представляват търговски марки, права върху търговски наименования, лого, патенти, полезни модели, права върху изобретения, регистрирани и нерегистрирани права върху дизайн, авторски права и сродни права, права върху полупроводникова топография, бази данни, домейни (интернет адреси), ноу-хау и търговски тайни, права за предявяване на искове за нелоялна конкуренция, както и всякакви други права на интелектуална собственост по целия свят, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, включително и подадени заявки за регистрация на такива права и правата да се кандидатства за такива регистрации.
 2. Търговската марка Meteobot; логото 1; Софтуерът, включително неговите изходен програмен код, обектен програмен код, изпълними файлове, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази данни, графичен интерфейс, ноу-хау; Права на ИС върху Оборудването, включително неговите дизайн, архитектура, полупроводникова топография, фърмуер, както и компонентите на Софтуера и Оборудването, с изключение на компонентите на трети страни, са изключителна собственост на Доставчика и той притежава всички права на ИС върху тях, в пълен обем съгласно приложимото законодателство, включително, но не ограничено правото да продава, възпроизвежда, разпространява, да предоставя лицензи на трети лица, да използва, променя, развива, адаптира и по друг начин да се разпорежда, както и да предоставя права на трети лица да се разпореждат със Софтуера и Оборудването.
 3. Нито Клиентът, нито което и да е друго лице могат да променят, разглобяват, деконструират, декомпилират, адаптират, да достъпват по неоторизиран начин, да копират или по какъвто и да е друг начин да възпроизвеждат или модифицират Софтуера и Оборудването.
 4. В случай че Клиентът или свързано с него лице наруши правата на интелектуална собственост на Доставчика, Клиентът е длъжен да плати неустойка в размер на пет пъти покупната стойност на съответното Оборудване, Софтуер или Услуга. Това не ограничава Доставчика да търси допълнително обезщетение, в случай че е претърпял по-големи вреди.

25.          Отговорност

 1. Доставчикът гарантира, че Софтуерът, Оборудването и Услугите функционират безопасно и съгласно спецификациите, публикувани на meteobot.com, както и че опаковката и начинът на транспорт на Оборудването отговарят на нужните стандарти, така че Оборудването да пристигне при Клиента в производствен вид и състояние, годно за употреба.
 2. Доставчикът предоставя Софтуера и Оборудването „каквито са“ и „както са налични“. Всички случаи на употреба, за които Софтуерът и Оборудването са подходящи, са описани в Ръководството за потребителя.
 3. До степента, позволена от закона и освен както е изрично упоменато в настоящите Общи условия, Доставчикът се освобождава от всички гаранции и условия, изрични, подразбиращи се или законови, включително без ограничение подразбиращите се гаранции за собственост, ненарушаване, пригодност за продажба или за конкретно приложение. Доставчикът не твърди и не гарантира, че продуктите ще функционират сигурно или без прекъсване, освен твърденията, посочени в настоящите Общи условия. Клиентът се съгласява, че е приел настоящите Общи условия, без да разчита на каквато и да е гаранция или твърдение, освен тези, изрично описани в настоящите Общи условия. Никой съвет или информация, получени чрез Оборудването, Софтуера или Услугите, не поражда гаранция, която не е изрично заявена в настоящите Общи условия.
 4. Доставчикът не отговаря за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни или последващи вреди, включително, но не ограничени до вреди при загуба на печалби, търговска репутация, употреба или други нематериални загуби, претърпени от Клиента или трети лица, произтичащи от: (1) използването или невъзможността за използване на Софтуера, Оборудването или Услугите; (2) невъзможността да се използва Софтуера за достъп до съдържание или данни; (3) разходите за закупуване на заместващи стоки или услуги; (4) неоторизиран достъп до или промяна на съобщения или данни на Клиента, (5) както и всякакви други въпроси, свързани със Софтуера, Оборудването или Услугите.
 5. Ограниченията на отговорността не се прилагат в случаите на умисъл или груба небрежност на Доставчика.

26.          Конфиденциална информация

 1. Страните се съгласяват да не разкриват поверителна информация.
 2. Поверителна информация е всяка информация, свързана с организацията, търговската дейност, финансова и счетоводна информация, клиенти, доставчици, оборудване, персонал, складови наличности, изходен програмен код, обектен програмен код, изпълними файлове, алгоритми, инфраструктура, технически спецификации, архитектура, бази данни, ноу-хау, полезни модели, права върху полупроводникова топография, и права върху проекти, чертежи, диаграми, както и друга информация, отнасяща се до правата на интелектуална собственост на страните, с изключение на информацията, която дадена страна изрично е определила като неповерителна, общоизвестни факти, или информация, която е била направена публично достояние чрез трета страна (например, чрез реклама, прес-съобщение, печатни материали или публикации в интернет, и т.н.)
 3. Всяка страна се съгласява да не разкрива поверителна информация на трети лица под каквато и да е форма, както и да гарантира, че нейните свързани лица, служители, подизпълнители и сътрудници са обвързани със същите задължения.
 4. В случай на нарушение на задълженията за поверителност, страната нарушител дължи на другата обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи.

27.          Лични данни

Чрез използването на Софтуера, Оборудването и Услугите, Клиентът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани и съхранявани от Доставчика в съответствие с условията на Политиката за поверителност, публикувана на www.meteobot.com. Доставчикът си запазва правото да променя Политиката за поверителност, за което уведомява Клиента 30 дни предварително чрез публикация на www.meteobot.com. В случаите на обработка на лични данни за изпълнение на конкретна задача, Доставчикът ще обработва такива, само с изрично съгласие на Клиента и до степен, необходима за изпълнението на задълженията на Доставчика в съответствие с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност.

28.          Прекратяване

А. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • след изтичане на срока на съответния абонамент или изпълнението на Услуги, предоставяни на Клиента от Доставчика съгласно настоящите Общи условия;
 • взаимно съгласие на страните за прекратяването;
 • преустановяване на дейността на Доставчика или на Клиента;
 • други предвидени в закона случаи.

B. В случай, че една от страните наруши някое от задълженията си, определени в настоящите Общи условия или в индивидуално споразумение между страните, изправната страна има право да изпрати писмено уведомление до неизправната за отстраняване на нарушението в срок до 15 дни. Ако неизправната страна не отстрани нарушението в този срок, изправната има право да прекрати едностранно, без да дава допълнително предизвестие, настоящия договор и съответно изпълнението на своите задължения по настоящите Общи условия.

C. В случай на прекратяване, клаузите, отнасящи се до правата върху интелектуалната собственост (чл. 25) и конфиденциалност (чл. 27) остават в сила.

D. При предсрочно прекратяване, което не е по вина на Доставчика, Доставчикът не дължи връщане на предплатен абонамент.

E. Всяка от страните има право да спре изпълнението на своите задължения, по всяко време, ако другата страна не изпълнява своите задължения. При това изправната страна не дължи неустойка или друг вид обезщетение на неизправната.

29.          Форс мажор

Никоя от страните не се счита в забава или неизпълнение на настоящите Общи условия, ако причината за забавата или неизпълнението са природни бедствия, стачки, войни, бунтове, размирици, намеса на граждански или военни власти, задължения за съблюдаване на законови разпоредби, правила и регулации, забавяния в транспорт или доставки, невъзможност за осигуряване на държавен приоритет за снабдяване с материали, или други препятствия, извън контрола на страната или недължащи се на нейна вина или небрежност.

30.          Разрешаване на спорове и приложимо законодателство

 1. Този Договор се урежда и тълкува в съответствие със законите на Република България.
 2. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, се решават с преговори между страните в духа на добрата търговска практика, а при невъзможност за постигане на споразумение – от компетентния български съд.
 3. Освен ако не се изисква от закон, никоя от страните, нито нейните представители, няма право да оповестява съществуването, съдържанието или резултатите от уреждането на евентуални спорове, без предварително писмено съгласие на другата страна.

31.          Цялостност и непрехвърлимост

Настоящите Общи условия съдържат цялата воля на страните относно предмета и обхвата на договора между тях. Правата, получени по силата на настоящите Общи условия от някоя от страните, не могат да бъдат прехвърляни на трета страна без предварително писмено съгласие на другата страна, освен в случаите, упоменати в настоящите Общи условия.

32.          Промени

Промени в настоящите Общи условия са обвързващи за Клиента, ако той не предяви писмено несъгласие по отношение на промените, които ще бъдат публикувани на www.meteobot.com. Срокът за предявяване на несъгласие е един месец след уведомлението. Ако в посочения срок Клиентът заяви на имейл info@meteobot.com, че отхвърля промените, настоящият договор се счита за прекратен. Прекратяването не засяга правата на Клиент, който вече е заплатил определено Оборудване, Софтуер или Услуга.

33.          Делимост

Ако някоя разпоредба на настоящите Общи условия е или стане недействителна напълно или частично, такава разпоредба или част от нея ще се счита за отпаднала от Общите условия, без с това да се засяга изпълнението на останалата част от Общите условия. Страните ще заместят недействителната разпоредба с действителна такава, която, доколкото е възможно според приложимото право, има идентично или сходно търговско и правно значение.

34.          Заглавия на абзаците

Заглавията на абзаците са единствено за улеснение и не засягат съдържанието или формулировката на разпоредбите, към които се отнасят.

В сила от: 15 септември 2017 г.

Последна промяна: 12 октомври 2023 г.