Модел за пшеница

Модели за болести

В помощ на зърнопроизводителите Meteobot® има връзка с модели за мека и твърда пшеница на Horta. Те дават прогноза за риска от следните болести по пшеницата:

 • Жълта ръжда;
 • Кафява листна ръжда;
 • Септориоза (ранен листен пригор);
 • Стагоноспора (листен пригор и петносване по класовете);
 • Брашнеста мана (оидиум);
 • Фузариоза;
 • Микотоксини в зърното.

Рискът към всеки един момент се показва като табло на т.нар. „светофарен принцип“ – зелено означава, че няма риск, а червено – че той е много висок:

Риск от болести при пшеницата

Когато изберете един от моделите, ще видите подробна информация относно моментите на зараза и степента на инфекциозен натиск през стопанската година. Това е първото основно предимство на модела – той прогнозира процеса на зараза и то още преди да можете да видите симптомите на болестта при обхождане на полето. Така получавате време за реакция.

На следните графики са показани реални данни за брашнеста мана при толерантен на тази болест сорт.

Първата графиката показва моментите и силата на зараза (с червени стълбчета). Те са изчислени на база данни от метеостанцията.

Брашнеста мана при пшеницата - зараза

На практика обаче не само времето влияе върху развитието на болестите, а така също и редица други фактори. Това е второто основно предимство на модела – той изчислява риска като отчита сорт, предшественик, фенологична фаза, гъстота на сеитба, торене и др. Степента на инфекциозен натиск е показана на следващата графика. Както можете да видите, в случая рискът е нисък, въпреки че има реализирани зарази в началото и края на м. май, а също и през първата половина на юни. Те обаче не са достатъчни за развитие на болестта и съответно няма нужда от пръскане.

Риск от зараза - брашнеста мана при пшеница

На следващата графика е представен инфекциозния натиск от други две болести – септориоза (ранен листен пригор – Septoria tritici) и петносване по класовете (Stagonospora nodorum) върху силно чувствителен сорт. Ясно се вижда как рискът е висок и е необходимо да се пръска против тези болести.

Риск от септориоза при пшеница

Модел на фенологичното развитие

В системата е вграден модел за растежа на зимна пшеница, обхващащ всички фенологични фази:

 • Сеитба;
 • Поникване;
 • Братене;
 • Вретенене (първи надземен възел);
 • Флагов лист;
 • Изкласяване;
 • Цъфтеж;
 • Млечна зрялост;
 • Восъчна зрялост;
 • Пълна зрялост.

На база на данни от метеостанцията и датата на сеитба моделът изчислява в коя фаза се намира растението към момента. А благодарение на интегрираната прогноза за времето, той дава информация дали се очаква културата да влезе в нова фенологична фаза през следващата седмица. За максимална прецизност можете да калибрирате модела. Това става съвсем лесно – нужно е само да въведете датата, на която текущата фаза реално е започнала.

Като знаете кога се очаква настъпването на следващата фаза, можете много по-точно да планирате пръскането и торенето. Ето защо моделът е незаменим помощник на всеки фермер и агроном

Фенологично развитие на пшеницата

База данни с препарати

Системата съдържа база данни с регистрирани продукти срещу болестите, при които има необходимост от третиране. Програмата разполага с възможност да се изберат един или няколко продукта и да се провери в кои часове има благоприятни метеорологични условия за пръскане. Те се извеждат с помощта на вградената локална прогноза за времето. С червен цвят са неблагоприятните периоди, а със зелен – препоръчителните.

Периоди за пръскане при пшеницата

Моделите ви помагат по-лесно да вземате решения за растителна защита и да планирате агротехническите мероприятия. С богатата си база данни те са от полза не само на земеделските производители, но и на агрономите-консултанти.

За индивидуална консултация как да използвате моделите във вашето стопанство можете да се свържете с нас на тел.: +359 896 959628  или e-mail: info@meteobot.com.